Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Pine & Pencil Creative Studio.

Contact gegevens:
KvK: 77541707
Adres: Riesmankamp 15, 7524 EE Enschede
hello@pineandpencil.nl
www.pineandpencil.nl
Pine & Pencil Creative Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Inleiding

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het verwerken van persoonlijke gegevens is een juridische term voor in feite elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het opslaan, verrijken of verwijderen van gegevens. Iedere organisatie ‘verwerkt’ gegevens, dus ook Pine & Pencil Creative Studio. Het doel van deze verklaring is inzicht te geven in welke persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden en waarom dat het geval is. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in hoe ik jouw privacy bescherm en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt aangaande de persoonlijke gegevens die bewaard en verwerkt worden. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens die je mij verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Ik houd me in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Pine & Pencil Creative Studio. Ik verwerk jouw persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf heeft verstrekt.

5. te verwerken persoonlijke gegevens

Ik verwerk persoonlijke gegevens die nodig zijn om met jou een overeenkomst aan te gaan of een met jou aangegane overeenkomst na te kunnen komen. Ik heb jouw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met je op te nemen, om mijn plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Zonder deze gegevens kan ik mijn werk niet doen en kan ik je niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het accepteren van de algemene voorwaarden.
Hieronder volgt een overzicht van te verwerken persoonlijke gegevens.
Hulp bij vragen
Voor het beantwoorden van gestelde vragen via de telefoon, e-mail of na invulling van het formulier op de website worden de volgende gegevens van je opgeslagen:
      › Naam;
      › E-mailadres;
      › Telefoonnummer;
      › Jouw bericht.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
Het opstellen en versturen van offertes
Voor het opstellen en versturen van offertes voor te verlenen diensten worden de volgende gegevens van je opgeslagen:
      › N.A.W.-gegevens;
      › E-mailadres;
      › Telefoonnummer;
      › Bedrijfsnaam;
      › KvK-nummer.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
Uit te voeren overeenkomsten, te maken afspraken en te verzenden van documenten en producten
Voor het uitvoeren van een overeenkomst, het maken van afspraken en het verzenden van documenten en producten ter nakoming van de overeenkomst worden de volgende gegevens vanjeu opgeslagen:
      › N.A.W.-gegevens;
      › E-mailadres;
      › Telefoonnummer;
      › Bedrijfsnaam;
      › KvK-nummer.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Factureren & incasseren
Voor het factureren – en indien niet betaald wordt – het incasseren, worden de volgende gegevens van je opgeslagen:
      › N.A.W.-gegevens;
      › E-mailadres;
      › Telefoonnummer;
      › Bedrijfsnaam;
      › KvK-nummer.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Wijzigingen in de dienstverlening
Indien sprake is van wijzigingen in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat worden de volgende gegevens van u opgeslagen:
      › N.A.W.-gegevens;
      › E-mailadres.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen
Indien je hebt aangegeven mijn nieuwsbrief (of andere marketing gerelateerde onderwerpen) te willen ontvangen, worden de volgende gegevens van je opgeslagen:
      › N.A.W.-gegevens;
      › E-mailadres.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag: toestemming van de betrokken persoon.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens

Het is het niet mijn intentie om persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is enkel anders indien sprake van toestemming van de ouders of de voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien je van mening bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, dan kun je contact opnemen via hello@pineandpencil.nl zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

10. rechten van betrokkene

Je hebt, als betrokkene en eigenaar van de persoonlijke gegevens die met mij worden gedeeld en die door mij worden verzameld en gebruikt, verschillende rechten welke voortvloeien uit de wet welke door mij wordt gerespecteerd:
 › Je hebt te allen tijde en zonder kosten recht op inzage in jouw door mij verwerkte persoonlijke gegevens.
 › Je kan deze gegevens te allen tijde en zonder kosten desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Na ontvangst van jouw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens, wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorafgaand aan het verwijderen ervan.
 › Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Pine & Pencil Creative Studio. Ook heb je het recht om je hiervan uit te schrijven.
 › Je hebt het recht op overdracht van jouw persoonlijke gegevens en het recht om jouw toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens in te trekken.
Indien je gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kun je je bezwaar kenbaar maken door een e-mail te verzenden naar hello@pineandpencil.nl
Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

4. grondslag verwerking persoonlijke gegevens

Op basis van de AVG kan ik een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:
› Toestemming van de betrokken persoon;
› Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst;
› Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
› Behartigen gerechtvaardigde belangen.

6. cookies

Ook mijn website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat ik mijn website kan optimaliseren. Op mijn website worden cookies automatisch geaccepteerd.  Als je niet wilt dat mijn website cookies op jouw computer, tablet of telefoon plaatst, dan kun je je hiervoor afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren kan het zijn dat mijn website niet naar behoren werkt.

7. verstrekken van gegevens aan derden

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciële redenen aan derden verkocht. Eveneens zullen jouw persoonlijke gegevens te nimmer zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de gesloten overeenkomst met Pine & Pencil Creative Studio ten behoeve van de door te verlenen diensten of Pine & Pencil Creative Studio verplicht is op basis van de geldende wet- en regelgeving om bepaalde gegevens aan een derde te verstrekken. Ik behoud mij het recht voor om jouw persoonlijke gegevens aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

8. beveiliging van persoonlijke gegevens

Ik maak gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte persoonlijke gegevens en neem passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de te verrichten verwerkingen van uw persoonlijke gegevens, tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking in welke vorm dan ook (zoals onbevoegde toegang of kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonlijke gegevens). Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@pineandpencil.nl

13. wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring, zonder dat je daarover wordt geïnformeerd, eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten. Ik raad je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De meest recente privacyverklaring kun je vinden op de website: www.pineandpencil.nl

9. het bewaren van gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van de website van Pine & Pencil Creative Studio, welke onderdeel uitmaakt van haar boekhouding. De gegevens worden ook bewaard op een veilige server. Ik bewaar jouw persoonlijke gegevens zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst en mijn verdere dienstverlening. Daarna bewaar ik jouw persoonlijke gegevens in haar archieven volgens wettelijke termijnen ten aanzien van de bewaarplicht. Daarna worden jouw gegevens uit mijn administratie verwijderd.

11. meldplicht ten aanzien van datalekken

Indien sprake is van een datalek zal ik dit direct melden aan mijn webhost, die mijn gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is inbreuk op de beveiliging van persoonlijke gegevens (een hack). Eveneens zullen alle betrokkenen geïnformeerd worden over het datalek en er zal spoedig in kaart worden gebracht welke risico’s het datalek met zich meebrengt.

12. vragen en contact

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Indien je vragen en/of opmerking heeft over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken, kun je contact opnemen via hello@pineandpencil.nl